ဆက်သွယ်ရန်

တည်နေရာ

အမှတ် (၁၂၂-၁၂၄)၊ ပထမထပ်နှင့်ဒုတိယထပ်၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ​​ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း၊ ​ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။

ဖက်စ်

(+၉၅) ၁ ၂၀၃ ၈၅၄