နည်းပညာ

နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု

လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် လိုအပ်သော ဆော့ဖ်ဝဲများကို အောက်ပါ Programming Languages, Frameworks နှင့် Libraries များကိုအသုံးပြုပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်အောင် မှန်ကန်သော နည်းပညာကို ရွေးချယ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

Programming Languages & Framework

JAVA
Spring
Struts
Hibernate
MyBatis
PHP
Laravel
Symfony
CodeIgniter
Zend Framework
FuelPHP
CakePHP
C#
VB
Python
Django
Flask
Ruby
Rails
Java Script
Node.js
Vue.js
AngularJS
ReactJS
Objective-C
Swift
Dart

CMS & Website Creation

WordPress
Drupal
WooCommerce
HTML
CSS
SASS
Pug
Gulp
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe XD

Mobile Technologies

Android Studio
Xcode
Flutter
Objective-C
Swift
Kotlin
Ionic
React Native

Cloud Computing & Servers

AWS
Oracle
GCP
Firebase
Apache
JBoss

Databases

Oracle Database
MySQL
PostgreSQL
SQL Server
SQLite