လုပ်ဆောင်ချက်များ

COVIDကာလ SCMကုမ္ပဏီနှင့် ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ အလှူမှတ်တမ်း (အပိုင်း-၁)

2020.10.16

COVIDကာလ SCMကုမ္ပဏီနှင့် ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ အလှူမှတ်တမ်း (အပိုင်း-၁) ပူးပေါင်း ပါဝင်ပေးကြသော SCMမန်ဘာအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်အပ်ပါသည်။